Podmienky reklamácie

„Predávajúci“ je spoločnosť MAXLER s.r.o. so sídlom na Povstania českého ľudu 28, 04022 Košice. IČO 47423935 DIČ 2023866867 zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Košice I, vložka číslo 33476/V. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý na základe VOP uzavrel s predávajúcim kúpnu zmluvu.

  • Kupujúci má nárok na uplatnenie reklamácie v sídle spoločnosti predávajúceho.
  • Predávajúci je povinný do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie vybaviť reklamáciu (odstránením poruchy tovaru, výmenou tovaru alebo vrátením plnej sumy).
  • Nárok na prijatie reklamácie vzniká kupujúcemu vtedy, ak poruchu alebo chybu tovaru nespôsobil on.
  • Predávajúci má nárok reklamáciu zamietnuť v prípade, že bude zistená  porucha tovaru spôsobená neodbornou montážou dielu, nesprávnym techn.postupom alebo zanedbaním inštrukcií správnej montáže súčiastky.
  • Nárok na reklamáciu má kupujúci len s priložením platného daňového dokladu.
  • Záručná doba sa predlžuje o čas, kedy kupujúci nemal v používaní.